Hlavní stránka Obchodní podmínky

Obchodní podmínky

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY
J + M autodíly, s.r.o.
Účinné od 1.1.2019

1.    PLATNOST OBCHODNÍCH PODMÍNEK
1.1.    Tyto obchodní podmínky upravují vzájemná práva a povinnosti mezi Společností a Kupujícím vznikající v souvislosti s uzavřením Kupní smlouvy, na základě které je Společnost povinna dodat Kupujícímu Zboží a Kupující je povinen Zboží převzít a zaplatit Společnosti Kupní cenu.
1.2.    Tyto obchodní podmínky se stávají součástí každé Kupní smlouvy, nedohodnou-li se Společnost s Kupujícím písemně jinak. Je-li mezi Společností a Kupujícím uzavřena písemná Kupní smlouva a/nebo Rámcová smlouva o dodávkách zboží, mají tyto písemné smlouvy, v případě rozporů mezi jejich ustanoveními a ustanoveními těchto Obchodních podmínek, přednost před zněním těchto Obchodních podmínek.
1.3.    Je-li Kupující Spotřebitelem, vztahují se na vzájemná práva a povinnosti mezi ním a Společností tyto Obchodní podmínky v nejvýše možném rozsahu, tak aby byla zachována všechna práva Spotřebitele v rozsahu požadovaném dle ObčZ a dalších právních předpisů. Existuje-li rozpor mezi Obchodními podmínkami, Reklamačním řádem, Kupní smlouvou či Rámcovou smlouvou, platí vždy ustanovení pro Spotřebitele výhodnější.

2.    POJMY
1.1.    V těchto Obchodních Podmínkách mají pojmy psané s velkým počátečním písmenem následující význam:
„Ceník“ znamená aktuální ceník Zboží ke dni uzavření Kupní smlouvy, který je zveřejněný na adrese www.jmautodily.cz a rovněž k dostání na všech Prodejních místech Společnosti. Aktuální znění Ceníku zveřejněné na výše uvedené internetové adrese se považuje za součást těchto Obchodních podmínek. Společnost si vyhrazuje právo na změny cen v Ceníku.
„Dokumentace ke zboží“ znamená průvodní materiály, jako jsou návody k instalaci a montáži, technické specifikace, bezpečnostní listy apod., týkající se Zboží, které jsou v tištěné podobě poskytovány Kupujícímu. Veškerá Dokumentace ke zboží je rovněž dostupná v elektronické podobě na www.jmautodily.cz .
„E-shop“ znamená internetový obchod provozovaný Společností na webové stránce www.jmautodily.cz, který umožňuje Kupujícím vyplnit Objednávku na formuláři a zaslat ji elektronicky Společnosti.
„Kupní cena“ znamená cenu určenou dle Ceníku platnou v okamžiku učinění Objednávky, kterou je Kupující povinen zaplatit Společnosti za dodané Zboží. Kupní cena nezahrnuje dopravné ani Vratnou zálohu dle čl. 9. Obchodních podmínek. Dopravné a Vratná záloha jsou splatné spolu s Kupní cenou dle čl. 5.
„Kupní smlouva“ znamená kupní smlouvu uzavřenou v souladu s Obchodními podmínkami ve smyslu § 2079 a násl. ObčZ.
„Kupující" znamená fyzickou nebo právnickou osobu, která se Společností uzavřela Kupní smlouvu nebo učinila Objednávku.
„Obchodní podmínky“ znamená tento dokument – Obchodní podmínky č. 4/2011.
„ObčZ“ znamená zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění ke dni uzavření Kupní smlouvy.
„Rámcová smlouva o dodávkách zboží“ znamená písemnou smlouvu, jejímž předmětem je spolupráce Společnosti a Kupujícího při pravidelných a dlouhodobých dodávkách Zboží Společností Kupujícímu a stanovení podmínek těchto dodávek.
„Podnikatel“ znamená ve smyslu par. 420 a násl. ObčZ osobu, která uzavírá Rámcovou smlouvu nebo Kupní smlouvu v souvislosti s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či při samostatném výkonu svého povolání.
„Prodejní místo“ znamená některé z prodejních míst Společnosti, jejichž seznam je na www.jmautodily.cz.
„Rámcová smlouva“ znamená písemnou rámcovou smlouvu o dodávkách Zboží, jejímž předmětem je spolupráce Společnosti a Podnikatele při pravidelných a dlouhodobýchdodávkách Zboží Společností Podnikateli a stanovení podmínek těchto dodávek.
„Reklamační řád“ znamená reklamační řád Společnosti.
„Společnost“ znamená obchodní společnost J + M autodíly, s.r.o. IČ: 291 41 281, se sídlem Praha 4 - Krč, Pod višňovkou 1661/31, PSČ 140 00. Adresa pro doručování: J + M autodíly, s.r.o., Kraslická 2138, 356 01 Sokolov, tel. 776 188 181, 776 441 111, e-mail: info@jmautodily.cz
„Spotřebitel“ znamená Kupující, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá Kupní smlouvu se Společností nebo s ní jinak jedná.
„Zboží“ znamená výrobky, které jsou uvedeny v některém z katalogů Společnosti ve znění platném ke dni uzavření Kupní smlouvy a jsou předmětem Kupní smlouvy, případně jsou předmětem Kupní smlouvy na základě odsouhlasené Objednávky, ačkoli nejsou uvedeny v některém z katalogů Společnosti. Jedná se zejména o náhradní díly do automobilů, příslušenství a doplňky k automobilům, motorové oleje a maziva.
3.     UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY
3.1.    Kupní smlouvu lze uzavřít:
•    písemně, tj. podpisem Kupní smlouvy na jedné listině nebo učiněním písemné Objednávky Kupujícím a jejím písemným odsouhlasením Společností,
•    ústně, tj. učiněním ústní Objednávky Kupujícím a jejím ústním odsouhlasením Společností,
•    konkludentně, tj. kombinací písemné nebo ústní Objednávky Kupujícího a jejího ústního nebo písemného odsouhlasení Společností nebo jiným jednáním Společnosti a Kupujícího, ze kterého vyplývá vůle stran uzavřít Kupní smlouvu.
3.2.    Objednávku lze učinit osobně, telefonicky, faxem, e-mailem nebo prostřednictvím Internetu (za podmínek uvedených v čl. 11 Obchodních podmínek) a adresovat ji kterémukoli Prodejnímu místu Společnosti.
3.3.    Kupní smlouva je uzavřena okamžikem odsouhlasení Objednávky Společností. Společnost je oprávněna ve všech případech odsouhlasit Objednávku tím, že dodá Zboží na adresu uvedenou v Objednávce (a není-li adresa v Objednávce uvedena na adresu sídla/místa podnikání nebo bydliště Kupujícího). V takovém případě je Kupní smlouva uzavřena okamžikem dodání Zboží Kupujícímu.

4.    MÍSTO PLNĚNÍ, TERMÍNY DODÁNÍ
4.1.    Nedohodnou-li se Společnost a Kupující jinak, je místem plnění z Kupní smlouvy provozovna nebo bydliště Kupujícího. Má-li Kupující více provozoven nebo bydlišť a nedohodnou-li se strany jinak, je místem plnění provozovna nebo bydliště nejbližší prodejnímu místu, kde bylo Zboží objednáno.
4.2.    Společnost zajišťuje rozvoz Zboží několikrát denně ze svých regionálních prodejních skladů. Je-li místem plnění, dle dohody stran, provozovna Společnosti lze Zboží odebrat zpravidla ihned. Je-li místem plnění provozovna nebo bydliště Kupujícího je lhůta dodání Zboží nejdéle druhý následující pracovní den od okamžiku uzavření Kupní smlouvy případně, je-li Kupní smlouva uzavřena až okamžikem dodání Zboží, od okamžiku učinění Objednávky. Výše uvedené termíny dodání neplatí, pokud je u konkrétního Zboží v internetovém obchodě uvedena jiná lhůta dodání.

5.    KUPNÍ CENA, DOPRAVNÉ, BALNÉ
5.1.    Kupní ceny jsou uvedeny v Ceníku. Z Kupních cen poskytuje Společnost registrovaným zákazníkům (autoservisům a prodejnám náhradních dílů) po předložení živnostenského listu nebo výpisu z obchodního rejstříku slevu. Případné slevy jsou poskytovány na základě dosaženého obratu.
5.2.    Společnost si vyhrazuje právo na změny cen. Aktuální ceny jsou vždy uvedeny v internetovém obchodě u příslušného Zboží.
5.3.    Za dodané Zboží je Kupující povinen zaplatit Společnosti Kupní cenu určenou podle Ceníku platného v době uzavření Kupní smlouvy, pokud se obě strany výslovně nedohodly jinak. V pochybnostech či sporech platí, že Kupující je povinen zaplatit Kupní cenu uvedenou (spolu s dopravným) na faktuře/dodacím listu, který Kupující podepisuje při dodání Zboží.
5.4.    V Kupní ceně Zboží není zahrnuto dopravné. Je-li Zboží po uzavření Kupní smlouvy dodáváno přímo Společností, může být ke Kupní ceně připočteno dopravné za každý jednotlivý závozdle platného Ceníku.
5.5.    Společnost může použít k dodání Zboží Kupujícímu dopravce. V takovém případě bude ke Kupní ceně účtováno dopravné ve výši vyúčtované dopravcem Společnosti, o jehož výši je Kupující předem informován; to neplatí, jedná-li se o dodávku zboží v hodnotě vyšší než 3.000,- Kč bez DPH; v takovém případě nebude dopravné účtováno
5.6.    Společnost je povinna Zboží zabalit nebo opatřit Zboží pro přepravu způsobem, který je obvyklý.

6.    SPLATNOST KUPNÍ CENY
6.1.    Kupní cena je splatná okamžikem dodání Zboží Kupujícímu, a to v hotovosti nebo bezhotovostním převodem prostřednictvím platební karty na účet Společnosti uvedený na faktuře/dodacím listě. Je-li mezi Společností a Kupujícím uzavřena Rámcová smlouva o dodávkách zboží, je kupní cena splatná dle podmínek uvedených v příslušné Rámcové smlouvě o dodávkách zboží.

7.    VLASTNICKÉ PRÁVO, VRÁCENÍ ZBOŽÍ
7.1.    Svým podpisem na faktuře/dodacím listu stvrzuje Kupující převzetí Zboží. Kupující je povinen před podpisem faktury/dodacího listu Zboží řádně prohlédnout, zda nemá kvantitativní a/nebo kvalitativní vady. Nebezpečí škody na Zboží přechází na Kupujícího okamžikem dodání Zboží. Vlastnické právo k dodanému Zboží přechází na Kupujícího až dnem úplného zaplacení Kupní ceny.
7.2.    Kupující je oprávněn nad rámec zákonného práva z vadného plnění vrátit společnosti nepoužité, kompletní a nepoškozené Zboží, které je v původním nepoškozeném obalu, pokud předloží společnosti originál faktury/dodacího listu podepsaný Kupujícím, a to ve lhůtě do 14 dní ode dne dodání Zboží. Vrátí-li Kupující Zboží ve lhůtě do 14 kalendářních dnů od data dodání Zboží, vzniká mu nárok na vrácení zaplacené kupní ceny ve výši 100%.
7.3.    Společnost má právo odmítnout přijetí vráceného zboží, které není součástí jejího obvyklého sortimentu a které obstarala na žádost Kupujícího nebo které je v nabídce Společnosti (katalogu) označeno jako nevratné.

8.    ZÁRUKA A REKLAMACE ZBOŽÍ
8.1.    Vytknutí vad a veškeré reklamace se řídí Reklamačním řádem, který je nedílnou součástí těchto Obchodních podmínek, a příslušnými ustanoveními ObčZ. Reklamované Zboží je přijímáno na všech Prodejních místech Společnosti ve lhůtě k uplatnění práv z vadného plněnía pouze kompletní s řádně vyplněným reklamačním protokolem a nákupním dokladem. Reklamační řád a vzor reklamačního protokolu je uveřejněn na www.jmautodily.cz. Společnost vyřídí reklamaci na místě, v odůvodněných případech do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace. Nelze-li reklamaci posoudit reklamačním technikem Společnosti, bude reklamované Zboží zasláno k posouzení výrobci. V takovém případě se Společnost s Kupujícím dohodne na možném prodloužení lhůty pro vyřízení reklamace.
8.2.    V souladu s § 2112 ObčZ neoznámí-li Kupující vadu bez zbytečného odkladu poté, co ji mohl při včasné prohlídce a dostatečné péči zjistit, nemusí mu být právo z vadného plnění přiznáno. Společnost neodpovídá u Zboží prodávaného za nižší cenu za vady, pro které byla nižší cena ujednána, za opotřebení Zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého Zboží za vady odpovídající míře používání nebo opotřebení, které Zboží mělo při převzetí Kupujícím, za vady související s užíváním Zboží v rozporu s návodem k obsluze, či pokud to vyplývá z povahy věci. Práva z vadného plnění se nevztahují na opotřebení Zboží způsobené jeho obvyklým užíváním; obdobné podmínky platí i pro dobrovolnou záruku za jakost.

9.    VRATNÉ ZÁLOHY, ZÁLOHY NA KUPNÍ CENU
9.1.    Společnost prodává některé zboží ve vratných obalech. Vztahuje-li se na zboží nebo obalovaný materiál Vratná záloha, je tato skutečnost (včetně výše vratné zálohy) uvedena na faktuře/dodacím listu a tato Vratná záloha je připočtena ke Kupní ceně.
9.2.    Kupujícímu vzniká nárok na vrácení Vratné zálohy po splnění následujících podmínek:
•    Kupující vrátil obaly, případně Zboží, na které se vztahuje Vratná záloha;
•    Obaly jsou v nepoškozeném stavu a v případě Zboží toto odpovídá požadavkům výrobce stanoveným pro repasované díly uvedeným v prodejní dokumentaci Společnosti a musí být vráceno v obalu výrobce,
•    Kupující řádně uhradil Vratnou zálohu ve lhůtě splatnosti,
•    Kupující nemá vůči Společnosti žádné splatné závazky.
9.3.    Společnost může při přijetí Objednávky na Zboží, které je nutno speciálně objednat u dodavatele Společnosti, požadovat pro Kupujícím zaplacení zálohy na Kupní cenu do výš 50% konečné Kupní ceny.

10.    PODMÍNKY ZPĚTNÉHO ODBĚRU VÝROBKŮ
10.1.    Podle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zajišťuje Společnost zpětný odběr použitých výrobků na všech svých Prodejních místech, a to bezplatně a po celou pracovní dobu.

11.    NĚKTERÉ PODMÍNKY PRO OBJEDNÁVÁNÍ ZBOŽÍ V INTERNETOVÉM OBCHODĚ
11.1.    Objednávku lze učinit rovněž prostřednictvím internetového obchodu.Objednávka je platně učiněna, vyplní-li Kupující pravdivě veškeré předepsané údaje a náležitosti uvedené v objednávkovém formuláři. Společnost je vždy oprávněna v závislosti na charakteru Objednávky – množství Zboží, výše Kupní ceny, náklady na přepravu a podobně, žádat Kupujícího o autorizaci Objednávky učiněné prostřednictvím internetového obchodu vhodným způsobem jako např. písemně nebo faxem (případně telefonicky). Objednávka učiněná prostřednictvím E-shopu se považuje za neplatnou v případě, že Kupující odmítne tuto autorizaci požadovaným způsobem provést. Společnost neprodleně potvrdí obdržení Objednávky.
11.2.    Objednávka prostřednictvím internetového obchodu se považuje za neplatnou, odmítne-li Kupující požadovaným způsobem provést autorizaci. Je-li zákazník Spotřebitelem má právo v případě, že objednal Zboží prostřednictvím internetového obchodu, mimo případy uvedené v § 1837 ObčZ, odstoupit od Kupní smlouvy do 14 dnů ode dne převzetí Zboží, a to bez uvedení důvodů a bez jakékoli sankce. Toto odstoupení oznámí Kupující Společnosti písemně na adresu provozovny Společnosti nebo e-mailem na info@jmautodily.cz; pro tyto účely může zákazník použít vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy, který je dostupný na www.jmautodily.cz.
11.3.    Odstoupí-li Kupující, který je Spotřebitel, od Kupní smlouvy, zašle nebo předá Společnosti bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů od odstoupení od smlouvy, Zboží, které od ní obdržel.
11.4.    Pro platné odstoupení dle předchozího odstavce musejí být splněny následující podmínky:
•    Zboží musí být v původním obalu,
•    Zboží musí být nepoužité,
•    Zboží musí být kompletní, včetně všech příslušenství, které mu bylo dodáno spolu se Zbožím, a nepoškozené.
11.5.    Společnost vrátí Kupujícímu Kupní cenu po splnění výše uvedených podmínek do 10 dnů ode dne vrácení Zboží.
12.    OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ
12.1.    Společnost je ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES, správcem osobních údajů Kupujících, tj. shromažďuje, uchovává a využívá (i jinak zpracovává) osobní údaje Kupujících pro výkon své podnikatelské činnosti.
12.2.    Zásady zpracování osobních údajů upravených v nařízení výše se vztahují na zpracování osobních údajů prováděné Společností během používání internetových stránek Společnosti, zpracování osobních údajů ze strany Společnosti během plnění smluv, zpracování osobních údajů při plnění právních povinností Společnosti a zpracování osobních údajů, jež je nezbytné pro účely ochrany oprávněných zájmů Společnosti.
12.3.    Osobní údaje jsou ve Společnosti zpracovávány jak manuálně, tak automatizovaně. K automatizovanému zpracování osobních údajů dochází zejména pro účely plnění smluvního vztahu.
12.4.    Ve Společnosti jsou osobní údaje Kupujících zpřístupněny pouze oprávněným zaměstnancům, či jednotlivým zpracovatelům osobních údajů smluvně sjednaným Společností, případně dalším správcům. Vždy však pouze v míře nezbytné pro naplnění jednotlivých účelů zpracování, a na základě odpovídajícího právního titulu pro zpracování osobních údajů.
12.5.    Osobní údaje jsou zpracovávány a uchovány po dobu nezbytně nutnou k zajištění všech práv a povinností plynoucích z příslušného smluvního vztahu a dále po dobu, po kterou je Společnost povinna jakožto správce osobních údajů osobní údaje uchovávat podle obecně závazných právních předpisů.

13.    ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
13.1.    Strany se dohodly, že ustanovení těchto Obchodních podmínek mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek Kupujícího.
13.2.    Obchodní podmínky jsou závazné pro Kupujícího a Společnost ode dne uzavření příslušné Kupní smlouvy. Společnost je oprávněna Obchodní podmínky v přiměřeném rozsahu měnit, doplňovat nebo zrušit vydáním nových obchodních podmínek, pokud vyplyne rozumná potřeba jejich změny. V případě uzavřené Rámcové smlouvy je Společnost povinna upozornit Kupujícího na datum účinnosti nového, změněného nebo doplněného znění obchodních podmínek a v dostatečném časovém předstihu přede dnem účinnosti změny, nejméně však 5 kalendářních dnů, zaslat Kupujícímu nové, změněné nebo doplněné znění obchodních podmínek. Pokud Kupující nejpozději ke dni předpokládané účinnosti změněných, doplněných nebo nových obchodních podmínek písemně nevyjádří svůj nesouhlas, platí, že s novým, změněným nebo doplněným zněním obchodních podmínek souhlasí a jsou vůči němu účinné dnem účinnosti změněných, doplněných nebo nových obchodních podmínek. Nesouhlasí-li Kupující s novým, změněným nebo doplněným zněním obchodních podmínek, je oprávněn Rámcovou smlouvu ukončit na základě doručení nesouhlasu ve 3 měsíční výpovědní době počínající běžet od doručení nesouhlasu Společnosti. Během této výpovědní doby platí mezi stranami stávající Obchodní podmínky. Během výpovědní doby, nejpozději však k jejímu poslednímu dni, jsou Strany povinny si uhradit vzájemné povinnosti vzniklé v souvislosti s plněním příslušné Rámcové smlouvy a jednotlivých Kupních smluv.
13.3.    Podpisem Kupní smlouvy nebo Rámcové smlouvy Kupující potvrzuje, že je s obsahem Obchodních podmínek v plném rozsahu seznámen a výslovně je přijímá, že je mu znám význam všech používaných pojmů a že veškerá ustanovení těchto Obchodních podmínek mohl rozumně očekávat.
13.4.    Strany vylučují možnost uzavření Rezervační smlouvy, Kupní smlouvy nebo Rámcové smlouvy pro případ, kdy nedojde k úplné shodě projevů vůle Stran. Ustanovení věty první § 1740 odst. 3 ObčZ se neuplatní.
13.5.    Je-li Kupující Spotřebitelem, má právo na mimosoudní řešení případných sporů z Kupní smlouvy či Rámcové smlouvy se Společností v souladu s § 20d a násl. zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, a to prostřednictvím České obchodní inspekce (www.coi.cz). Je-li Kupující Spotřebitelem má rovněž právo na zahájení mimosoudního řešení případného sporu z Rezervační smlouvy, Kupní smlouvy či Rámcové smlouvy se Společností on-line prostřednictvím evropské platformy pro řešení sporů on-line (http://ec.europa.eu/consumers/odr).
13.6.    Kupní smlouva případně Rámcová smlouva a všechny vztahy z nich vyplývající se řídí právním řádem České republiky.
13.7.    Pro řešení sporů z Kupní smlouvy případně Rámcové smlouvy jsou příslušné obecné soudy České republiky.

a

a

a

a

a

a